Teams

Bestuur

Het bestuur van de Stichting is een voorwaardenscheppende bestuur;
dit bestuur houdt zich sterk op de achtergrond bij het vaststellen van inhoudelijk beleid en werkt vooral aan het mogelijk maken van het werven van fondsen, subsidies en donoren en financieel beheer.

De voorzitter Ingrid Sloots is belast met:
1. het leiden van alle vergaderingen;
2. het coördineren van het bestuursbeleid en in het algemeen het initiëren van en zorgen voor een goed verloop van de, in het belang van de stichting of vereniging, noodzakelijke  werkzaamheden;
3. het samenstellen van het jaarverslag.
De secretaris Marianne Peters is belast met:
1. de administratie en correspondentie en – indien van toepassing – de ledenadministratie;
2. de voorbereiding en het beleggen van alle vergaderingen;
3. het notuleren van alle vergaderingen;
4. het verschijnen van publicaties en periodieken;
5. het beheer van de eigendommen, geldmiddelen daarvan uitgesloten.
De penningmeester  Froukje Stuiveris belast met:
1. het beheer, de invordering en uitbetaling van de gelden van de stichting en de boekhouding daarvan;
2. het regelmatig, doch ten minste éénmaal per jaar, verslag uitbrengen van de financiële positie van de stichting;
3. het elk jaar opstellen van een begroting voor het komende stichtingsjaar;
4. het meewerken aan het jaarlijkse verslag van een door het bestuur aangewezen externe registeraccountant en het jaarlijkse verslag van de financiële commissie (indien aanwezig).
Gezamenlijk vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging of stichting. Het dagelijks bestuur kan naast de algemene vergaderingen en/of ledenvergaderingen tussendoor als dagelijks bestuur overleg voeren. Dit betreft dan vaak overleggen die te maken hebben met de uitvoering van besluiten van het totale bestuur.
Naast deze basisfuncties binnen een bestuur zijn er ook nog de verantwoordelijkheden en activiteiten binnen de teams van de evenementen.
Samenwerking van het bestuur met de teams van de evenementen starten zodra de vergaderingen met de daaraan gekoppelde activiteiten starten.

Onze doelstelling hierin is dat iedereen doet waar hij goed in is en vooral de samenwerking en elkaar helpen is wat we beogen.

Geïnteresseerd? Paard & Natuur wil dan graag in contact komen.